• Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
 • Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
 • Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
 • Προωθώντας την καλή
  πρακτική στον Αυτισμό
  Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
  που διδάσκουν παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών σε Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδα
  Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων
  και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
  που διδάσκουν παιδιά με αυτισμό ηλικίας
  5-10 χρονών σε Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδα

Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα

Μεθοδολογία του προγράμματος


Το πρόγραμμα έχει ως θεωρητικό πλαίσιο τη θεωρία των κοινοτήτων πρακτικής (Lave και Wenger, 1991, Wenger, 1998), η οποία προϋποθέτει τη δημιουργία μιας « συνεργατικής σχέσης μάθησης μεταξύ ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι χρήσιμο να μάθουν μαζί και ο ένας από τον άλλο για ένα συγκεκριμένο τομέα» ( Wenger et al., 2011, σελ. 2). Σύμφωνα με τα παραπάνω, και σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η «επίμονη αποσύνδεση μεταξύ έρευνας και πρακτικής» (Parsons και Kasari, 2013, σ. 1), το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια συμμετοχική και συνεργατική μεθοδολογία με έμφαση στη συν-δημιουργία γνώσης( Parsons et al., 2015). Το συνεργατικό μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτό προέρχεται από το Autism Education Trust της Μ. Βρετανίας και το αρχικό εκπαιδευτικό υλικό διαμορφώθηκε από το πανεπιστήμιο του Birmingham.
Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (1η άδεια: Φ.14/1233/94621/Δ1/9/6/2016. Τελευταία: Φ.2.1/ΜΓ/66603/111050/Δ7 )

Xρονοδιάγραμμα


1. Δεκέμβριος 2014 – Μάιος 2015 Έρευνα σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία με σκοπό την διερεύνηση και την αξιολόγηση των τρεχουσών εκπαιδευτικών πρακτικών σε πλαίσια εκπαίδευσης και θεραπείας παιδιών με αυτισμό ηλικίας 5-10 ετών.
2. Μάιος 2015 – Ιανουάριος 2016 Μετάφραση, Προσαρμογή και πιλοτική εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος του Autism Education Trust –Αναπτύσσοντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό.
3. Ιανουάριος 2016 – Ιούνιος 2016 Ανοιχτή πρόσκληση για την εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία και σε πρωινές/απογευματινές δομές ψυχικής υγείας.
4. Σεπτέμβριος 2016 – Ιούνιος 2017 α) Εφαρμογή επιμόρφωσης καθώς και επιλογή, εκπαίδευση και εποπτεία επιλεγμένων κέντρων εκπαίδευσης. β) Η ερευνητική ομάδα θα μεταφράσει, θα προσαρμόσει και θα εφαρμόσει πιλοτικά τα εργαλεία του Autism Education Trust- Καλή Πρακτική στον Αυτισμό:Κατευθυντήριες Γραμμές για Επαγγελματίες και Πρότυπα Καλής Πρακτικής για Σχολικές Μονάδες ή Δομές Ψυχικής Υγείας. Πρόκειται για δύο εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν το καθένα είτε από τον κάθε επαγγελματία/ εκπαιδευτικό προκειμένου να αναστοχαστεί/ αξιολογήσει ο ίδιος την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και των ικανοτήτων του/της (Κατευθυντήριες Γραμμές) είτε για να μπορεί ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής μιας σχολικής μονάδας ή μιας δομής ψυχικής υγείας να αξιολογήσουν συνολικά τη πρακτική του πλαισίου με βάση τα πρότυπα καλής πρακτικής και να διαμορφώσουν ένα πλάνο δράσης για την βελτίωσή τους (Πρότυπα Καλής Πρακτικής).
5. 2017- σήμερα Ανοιχτή πρόσκληση για την εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία και σε πρωινές/απογευματινές δομές ψυχικής υγείας.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Κατανοώντας τον αυτισμό

Επίπεδο 1: Γενική Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό: Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν ή δεν έχουν φέτος στην τάξη τους παιδιά με αυτισμό ή στο υπόλοιπο προσωπικό (διοικητικό, βοηθητικό) του σχολείου. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του Επιπέδου 1 θα μπορείτε να:

 • αναγνωρίζετε τους 4 βασικούς τομείς της ανάπτυξης τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν έρχεστε σε επαφή με παιδιά με αυτισμό.
 • αντιλαμβάνεστε την σημασία του να κατανοείτε ένα παιδί με αυτισμό και το προφίλ με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.
 • αναγνωρίζετε τους βασικούς τομείς τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά με αυτισμό να χτίσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους και με το προσωπικό του σχολείου.
 • να αναγνωρίζετε ότι πολλά παιδιά με αυτισμό μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε οπτικά και απτικά ερεθίσματα, ήχους, γεύσεις και μυρωδιές και ότι αυτό μπορεί να επηρεάζει τόσο την συναισθηματική τους κατάσταση όσο και τη μαθησιακή διαδικασία.

Αναπτύσσοντας την καλή πρακτική στον αυτισμό

Επίπεδο 2:  Πρακτική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης), που έχουν στην τάξη τους παιδιά με αυτισμό, έχουν ήδη ολοκληρώσει το εισαγωγικό επίπεδο και επιθυμούν να εμβαθύνουν σε γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές σχετικές με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και την Εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων ανά ομάδα: 30 άτομα Στόχοι Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του Επιπέδου 2 θα μπορείτε να:

 • διευρύνετε τις γνώσεις σας και να αναπτύξετε την κατανόησή σας ως προς την καλή πρακτική για τον αυτισμό.
 • βελτιώσετε την πρακτική σας, όταν εργάζεστε με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Προωθώντας την Kαλή Πρακτική στον Αυτισμό

Επίπεδο 3: Επιμόρφωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων, αλλά και εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει τα δύο προηγούμενα Επίπεδα και επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως επιμορφωτές 1ου Επιπέδου, στις Καλές Πρακτικές στον Αυτισμό και στην Προώθηση της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό σε επίπεδο σχολικής μονάδας/ περιφέρειας. Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων ανά ομάδα: 30 άτομα Στόχοι Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του επιπέδου 3 θα μπορείτε να:

 • Αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την κατανόηση και τις γνώσεις σας για τον αυτισμό.
 • Εκτιμήσετε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού (σχολείου, φορέα).
 • Αξιολογήσετε τη συνολική πρακτική του πλαισίου σας.

Η Ερευνητική Ομάδα

 • Επιστημονική Υπεύθυνη για την Ελλάδα: Κατερίνα Λασκαρίδη, BSc. M.Ed, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Birmingham.
 • Επιστημονικός Σύμβουλος για την Ελλάδα: Δρ. Γεώργιος Καραντάνος, Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σύμβουλος Τεχνογνωσίας στον Αυτισμό: Κατερίνα Μπακοπούλου
EΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

EΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
EΛΕΝA ΓΙΟΥΡΟΥΚOY

EΛΕΝA ΓΙΟΥΡΟΥΚOY

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
MAΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ-ΛΙΑΓΚΗΣ

MAΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ – ΛΙΑΓΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
AIKATEΡΙΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

AIKATEΡΙΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
KATEΡΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

KATEΡΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ZOZEΦΙΝΑ ΤΖΟΝΑΚΑ

ZOZEΦΙΝΑ ΤΖΟΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. KATIΓΚΩ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Δρ. KATIΓΚΩ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεργασίες - Διεθνείς συναντήσεις

Συνεργασίες

AUTISM EDUCATION TRUST

AUTISM EDUCATION TRUST

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟ

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διεθνείς Συναντήσεις

Περιλαμβάνουν επιμορφωτικές συναντήσεις των ομάδων, συναντήσεις σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής και επιμορφωτικές εσπερίδες ανοιχτές στο κοινό στην οποία παρουσιάζεται το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα και η εφαρμογή της ένταξης στις 3 χώρες.

 • Η 1η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Birmingham τον Φεβρουάριο του 2014. Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία των Επιστημονικών Ομάδων των τριών χωρών και η έναρξη της συνεργασίας. Στην συνάντηση αυτή είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε με τον Dr Damian Milton, ενήλικα με αυτισμό και σύμβουλο της Αγγλικής Ερευνητικής Ομάδας.
 • Η 2η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση οργανώθηκε από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τον Ιούνιο 2015. Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και το Πανεπιστήμιο του Milano βρέθηκαν στον Πειραιά για μια εβδομάδα μαζί με εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Γενικής και Ειδικής Αγωγής και εκπροσώπους από διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και στο Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών του Πειραιά, καθώς και συζήτηση με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Πειραιά και με Σχολικούς Συμβούλους και την Διευθύντρια των ΚΕΔΔΥ Πειραιά.

Επίσης στις 4 Ιουνίου 2015 διοργανώθηκε ημερίδα με τίτλο «Από το σχολείο στην κοινωνία: η σχολική ένταξη στην Ελλάδα και η πρόκληση της καλής πρακτικής». Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας της πρώτης φάσης του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 • Η 3η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο Milano και διοργανώθηκε από το Uficcio Scolastico de Monza e Brianza. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις των ομάδων των τριών χωρών με σκοπό την αξιολόγηση και τη διερεύνηση της μακροπρόθεσμης εφαρμογής και βιωσιμότητας του προγράμματος. Συζητήθηκε ο προγραμματισμός των πιλοτικών εφαρμογών για την Ελλάδα και την Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός της ελληνικής επιστημονικής ομάδας του προγράμματος, συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή εκπαιδευτικοί, διευθυντές και εκπρόσωποι φορέων Ψυχικής Υγείας από την Ελλάδα.

Αποτελέσματα

 • Οκτώβριος 2014- Ιούνιος 2015: Ολοκλήρωση έρευνας σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσης και τις στάσεις για την ένταξη των παιδιών με αυτισμό των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών.
 • Σεπτέμβριος 2015-Ιανουάριος 2016: Ολοκλήρωση της μετάφρασης και προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού.
 • Φεβρουάριος 2016: Έναρξη συνεργασίας με την κ. Κατερίνα Μπακοπούλου, ενήλικα με αυτισμό και σύμβουλο της Ελληνικής Επιστημονικής Ομάδας. Η κ. Μπακοπούλου συμβουλεύει την Ομάδα ως προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και ως προς την ενίσχυση του ρόλου των ενηλίκων με αυτισμό. Διαβάστε τη συνέντευξή της εδώ.
 • Μαϊος 2016: Ολοκλήρωση Πιλοτικών εφαρμογών εκπαίδευσης.
 • Ιούνιος 2016: Έναρξη Εφαρμογής Εκπαίδευσης.
 • Σεπτέμβριος 2016-Ιούνιος 2017: Επιμορφώσεις σε 110 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από 7 εκπαιδευτικές περιφέρειες, εντός και εκτός Αττικής.
 • Σεπτέμβριος 2017-Ιούνιος 2018: Επιμορφώσεις σε 24 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από 4 εκπαιδευτικές περιφέρειες της Αττικής.
 • Σεπτέμβριος 2018-Ιούνιος 2019: Έναρξη συνεργασίας με τα ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού). Επιμορφώσεις σε 351 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός Αττικής.
 • Σεπτέμβριος 2019-Ιούνιος 2020:Επιμορφώσεις σε 73 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 2 εκπαιδευτικές περιφέρειες εντός Αττικής.
 • Σεπτέμβριος 2020-Ιούνιος 2021: Επιμορφώσεις στα Δημοτικά Σχολεία των δήμων Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής, σε συνεργασία με το δεύτερο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Επιμόρφωση στο Ειδικό Σχολείο Ιλίου και στα Δημοτικά Σχολεία Βάρκιζας και Ανθούσας. Συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την επιμόρφωση φοιτητών του τμήματος στις αρχές του αυτισμού.
 • Σεπτέμβριος 2021-Ιούνιος 2022: Επιμορφώσεις σε 12 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 8 εκπαιδευτικές περιφέρειες εντός Αττικής. Συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτισμού του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού. 
 • Σεπτέμβριος 2022- Επιμορφώσεις σε εξέλιξη.

Έχετε ερωτήσεις για το Πρόγραμμα "Προωθώντας την καλή πρακτική
στον Αυτισμό";

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συνεργαζόμενοι Φορείς


Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό
Προωθώντας την καλή πρακτική <BR/>στον Αυτισμό

Η Ελένη Αγγελίδη είναι ψυχολόγος με MEd (Master of Education) στον αυτισμό και εκπαίδευση στην θεραπεία μέσω τέχνης. Έχει ειδικευτεί στην χρήση τεχνικών θεάτρου στη θεραπεία μέσω παιχνιδιού για τα παιδιά με αυτισμό. Εργάζεται στην Ελλάδα από το 2006 σε ιδιωτικά κέντρα διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης. Από το 2011 ιδιωτεύει στην Αθήνα, όπου προσφέρει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες για παιδιά και εφήβους με μια ποικιλία αναπτυξιακών και συναισθηματικών ζητημάτων, παρέχοντας παράλληλα και συμβουλευτική γονέων. Από το 2012 έχει επίσης διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού και το δράμα στην εκπαίδευση και τη θεραπεία των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και εποπτεύει άλλους επαγγελματίες σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα.

Η Έλενα Γιουρούκου σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών και έχει διδακτορικό τίτλο στο «Μορφολογία Εγκεφάλου και Νευροψυχολογικό και Συμπεριφορικό Προφίλ Ενηλίκων γεννημένων πολύ πρόωρα» από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου. Είναι επιστημονική συνεργάτης στο Ειδικό Ιατρείο Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», στο Παιδιατρικό Αναπτυξιακό Ιατρείο, Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς και στη Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Μητέρα. Είναι συνεργάτης του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη στον τομέα Ψυχοεκπαιδευτικών Προγραμμάτων, έχει ιδιωτικό γραφείο στην Κηφισιά από το 2006 και αρθρογραφεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.

Η Σοφία Καπνογιάννη σπούδασε Ψυχολογία στο πανεπιστήμιο Swansea στην Ουαλία και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Παιδική Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει ολοκληρώσει το τετραετές πρόγραμμα σπουδών στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Κατά τη διαμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάστηκε και εκπαιδεύτηκε στο πρόγραμμα Early Autism Project του Λονδίνου, εκπαιδεύθηκε στο πρόγραμμα ΤΕΑCCH και το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό EarlyBird Plus. Στην Αθήνα εκπαιδεύθηκε στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών παρακολουθώντας το ενός έτους διάρκειας εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΨΥΠΕ και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων στο αντικείμενό της. Είναι συνεργάτης του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη στον τομέα Ψυχοεκπαιδευτικών Προγραμμάτων, συντονίστρια ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Κατάθλιψη στο Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Έχει ιδιωτικό γραφείο στο Χαλάνδρι από το 2005 και είναι επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικό κέντρο θεραπειών. Είναι μία από τους συγγραφείς του εγχειριδίου για επαγγελματίες ψυχικής υγείας «Νικήστε την Κατάθλιψη», αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και ομιλήτρια σε συνέδρια στο αντικείμενό της.

Ο Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης πήρε πτυχίο Θεολογίας το 1994 από το Α.Π.Θ. και πτυχίο ελληνικής φιλολογίας το 2001 από το Δ.Π.Θ. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο Παιδαγωγικής (2001) και διδακτορικό στην Κοινωνιολογία της θρησκείας (2008) από το τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Δίδαξε από το 2003 έως το 2012, Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εξελέγη στη θέση του Λέκτορα της Διδακτικής των Θρησκευτικών στο τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.ΠΑ τον Μάιο του 2011 και διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2013. Εργάστηκε ανελλιπώς από το 1989 ως το 2007 στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ως δημοσιογράφος και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών. Διετέλεσε σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2007-2009. Συνεργάστηκε ως παραγωγός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ίδρυμα Λασκαρίδου κ.ά. Έχει εργαστεί ως επιμορφωτής σε ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνουν φορείς όπως Π.Ι, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, Ο.Ε.ΠΕ.Κ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.ά. Από το 2012 διεξάγει επιστημονική έρευνα στα σχολεία με θέμα Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης και η Θρησκευτική Εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο.

Η Αικατερίνη Σερέτη είναι ειδική παιδαγωγός με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας. Έχει συνεργαστεί με το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία και έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικούς παιδαγωγούς και Λογοπεδικούς στο Linden Bridge School for Autism and Social Communication difficulties, στο Surrey της Αγγλίας. Έχει λάβει εκπαίδευση στην προσέγγιση TEACCH από το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας. Από το 1992 έχει εργαστεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σε κέντρα διάγνωσης προσφέροντας παρέμβαση σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαικό Πρόγραμμα με θέμα την αναβάθμιση του θεσμού της Εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με επαγγελματίες προσφέροντας εποπτεία και συμβουλευτική στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό.

Η Κατερίνα Σοφιανοπούλου είναι Ψυχολόγος, με άδεια άσκησης επαγγέλματος (2062/2011). Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της τίτλο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εκπαιδευτεί στη Γνωσιακή –Συμπεριφοριστική (ΓΣ) Θεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Έχει εκπαιδευτεί στο Γνωσιακό-Συμπεριφορικό Δράμα για παιδιά με Αυτισμό και στην αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συγγραφή άρθρων με θέματα που αφορούν τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία παιδιών και τα θεραπευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει συνεργασθεί με φορείς όπως η Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου. Από το 2013 εργάζεται ως Ψυχολόγος στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στην υλοποίηση Προγραμμάτων ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το 2014 συνεργάζεται με ιδιωτικά κέντρα και επαγγελματίες προσφέροντας Γ-Σ Θεραπεία σε παιδιά και εφήβους, διάγνωση και αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και συμβουλευτική γονέων καθώς και CBD για παιδιά με αυτισμό.

Η Ζοζεφίνα Τζονάκα είναι εκπαιδευτικός Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με πάνω από 35 χρόνια υπηρεσίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής και εξειδικευμένη στις Αναπτυξιακές διαταραχές και τις μαθησιακές δυσκολίες. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου για αρκετά χρόνια, ενώ έχει εργαστεί για δύο χρόνια στο Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Πειραιά. Έχει εμπειρία 4 χρόνων στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βύρωνα-Καισαριανής παίρνοντας μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, θεραπευτικές συνεδρίες και επιστημονικά συνέδρια. Από το 2012 είναι επιστημονική σύμβουλος και επόπτρια ιδιωτικών θεραπευτικών κέντρων. Είναι συνεργάτης του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη στον τομέα Ψυχοεκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει την συγγραφή βιβλίων και άρθρων, ανακοινώσεων σε συνέδρια αλλά και την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επιμορφωτικές ημερίδες με θέματα που αφορούν τις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές και τις μαθησιακές δυσκολίες. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η Τέχνη του θεάτρου στην εκπαίδευση: έχει οργανώσει παραστάσεις σε σχολεία και έχει συγγράψει βιβλία με θέμα στην θεατρική αγωγή.

H Δρ. Κατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη (PhD., MSc., C.Psychol., AFBPsS) είναι εγκεκριμένη Κλινική Ψυχολόγος και συνεργάτης- μέλος της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και είναι εγγεγραμμένη στο HCPC (Health and Care Professions Council) του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει εργαστεί τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (UK National Health Service) του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στον ιδιωτικό τομέα για πάνω από 25 χρόνια. Οι γνώσεις και οι δεξιότητές της εκτείνονται στις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές και τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Έλαβε πρόσφατα πρόσκληση να γίνει μέλος του Επιστημονικού Δικτύου για τον Αυτισμό στην Ελλάδα. Εργάζεται με μερική απασχόληση ως καθηγήτρια στο Αμερικανικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, όπου διδάσκει και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα Ψυχολογίας. Ήταν Επίτιμος Λέκτορας στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου και έχει κάνει παρουσιάσεις σε πολλά συνέδρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, ενώ ως μέρος της κλινικής πρακτικής της, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορα σχολεία (για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές). Από το 1997 μέχρι το 1999, ήταν μέλος της Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας όπου εργάστηκε πάνω στην ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία και σε κέντρα οικογένειας στη Ρουμανία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας για τον Αυτισμό (ACER) αποτελεί ερευνητικό κέντρο της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστήμιου του Birmingham. Το ACER διαθέτει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στις εκπαιδευτικές πρακτικές και παρεμβάσεις τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Συνεργάζεται με κρατικούς και μη κερδοσκοπικούς ή ανεξάρτητους φορείς με εφαρμογές στους κλάδους υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες και της παιδείας.

To Ίδρυμα Εκπαίδευσης για τον Αυτισμό (AET) ιδρύθηκε το 2007 από το Ambitious about Autism (παλαιότερα γνωστό ως Tree House), το Συμβούλιο για τα παιδιά με Αναπηρία (Council for Disabled Children, CDC) και την Εθνική Εταιρία Αυτισμού (National Autistic Society, NAS) και υποστηρίζεται σταθερά από την κυβέρνηση από την ίδρυσή του. Περίπου 100.000 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό έχει επιμορφωθεί σε όλη την Αγγλία από τα πρόγραμματά του από το 2012 ως σήμερα. Το AET έχει ως αποστολή να καλυτερεύσει την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων με αυτισμό, η οποία πραγματοποιείται μέσω:

 • της αναγνώρισης και της προώθησης υψηλών προδιαγραφών και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τον αυτισμό
 • της παροχής επιμόρφωσης για την υποστήριξη των αποτελεσματικών πρακτικών.
 • της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με στοιχεία βασισμένα σε καλές πρακτικές/ παρεμβάσεις /υπηρεσίες σε τοπική αυτοδιοίκηση υπαλλήλους και επαγγελματίες
 • της παροχής δικτύου επαγγελματιών και πολιτικών φορέων για την ανάπτυξη της πρόληψης και των υπηρεσιών

Το ΑΕΤ βρίσκεται στη μοναδική θέση να φέρνει εις πέρας αυτές τις δραστηριότητες χάρη :

 • στην ανεξαρτησία του
 • στην μοναδική συνεργασία που προωθεί μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και σχολείων, τοπικών αρχών και πανεπιστημίων
 • στον ενεργό ρόλο των ανθρώπων με αυτισμό στο έργο και στην διαχείριση του ΑΕΤ
 • στην εστίασή του στην πρακτικές δραστηριότητες στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

To Genium είναι ένα καινοτόμο δημιουργικό (γραφιστικό) και συμβουλευτικό γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την ίδρυσή του, έχει συνεργαστεί με διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα τον αυτισμό με στόχο να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και ιστοσελίδες.

Η Ufficio Scolastico Regionale (USR) - Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza αποτελεί τομέα του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας. Έχει ασχοληθεί με την προώθηση και την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και καλών πρακτικών για τη σχολική ένταξη των μαθητών με αυτισμό και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Κέντρο Ερευνών για την αναπηρία και την περιθωριοποίηση (CeDisMa - Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità) βασίζεται στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο στην Ιταλία. Ο κύριος στόχος του κέντρου είναι να αναπτύξει τις παιδαγωγικές γνώσεις για να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτές, συντονιστές και τους κοινωνικούς λειτουργους που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή και την αναπηρία.